fbpx

Privacy Statement

Beste patiënt,

 

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Om deze reden verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Logodental verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto van ID, rijksgegisternummer & ID-nummer
 • Informatie over andere zorgverleners
 • Mutualiteit
 • Betalingsgegevens
 • Details over uw behandelplan, besproken zaken en afgelopen behandelingen
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Logodental verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens betreffende uw gezondheid
 • Gegevens van uw zoon/dochter < 16 jaar

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Logodental verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken/registreren
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Uw (medisch) dossier zorgvuldig bij te houden
 • Het gebruik kunnen maken van de onlinediensten die vallen onder eHealth
 • Het verbeteren van onze dienstverlening
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Logodental verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Logodental neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Logodental) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Logodental bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de behandeling en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Het verkopen van gegevens aan derden gebeurt niet.

Bewerkers die de gegevens verwerken doen dit volledig onder onze verantwoordelijkheid en verwerken de gegevens enkel voor het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

 

Logodental gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@logodental.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij hetverzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Logodental zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Logodental wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Logodental neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 03 685 41 14 of via info@logodental.be